Register now for free
You are here: Home /

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Podnikatelka Ing. Tea Heřmánková, Ph.D., se sídlem Lesní č. ev. 55, 277 14 Lhota, IČO: 488 54 484, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále také „My“nebo„Podnikatelka“) jakožto vlastnice a provozovatelka webových stránekwww.nahodaneexistuje.czsi Vás dovoluje jakožto uživatele webových stránekwww.nahodaneexistuje.czinformovat o níže specifikovaném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany Vašeho soukromí. 

Jelikož jsme si vědomi důležitosti ochrany osobních údajů, vypracovali jsme pro Vás tyto zásady ochrany osobních údajů, které by Vám měli pomoci lépe pochopit, jaké údaje o Vás shromažďujeme a proč, jakým způsobem s nimi nakládáme a jak je chráníme. Pakliže chcete používat naše webové stránky nebo využívat naše služby, přečtěte si prosím pozorně tyto zásady. 

NáhodaNeexistuje.cz je unikátní seznamka založená na matematické metodě Ella, která analyzuje data narození s pomocí numerologie, astrologie a tarotu. Slouží ke spojování lidí, kteří hledají dlouhodobý vztah. Abychom mohli tuto službu úspěšně provozovat, shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré naše služby včetně webu a aplikací (dále společně „služby“). Při využívání našich služeb se můžete setkat s odkazy na jiné weby, aplikace a služby nebo s nástroji pro sdílení informací s jinými weby, aplikacemi a službami. Neodpovídáme za ochranu soukromí na takových webech, resp. v takových aplikacích a službách a doporučujeme, abyste se před sdělením svých osobních údajů nejprve seznámili s tím, jak je vaše soukromí na takových webech, resp. v takových aplikacích a službách chráněno.

Níže v textu těchto zásad ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

a) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;

b) Za jakým účelem a jakým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

c) Komu mohou být Vaše osobní údaje předány; 

d) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;

e) Jaká jsou ve vztahu k ochraně osobních údajů Vaše práva.

Po přečtení následujících informací se tedy dozvíte více o tom, jak shromažďujeme, ukládáme, používáme a zveřejňujeme osobní údaje o Vás při interakci nebo používání našich webových stránek nebo v rámci jakékoliv související činnosti.

1.Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále též jen „subjekt údajů“).Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám sami poskytnete, případně údaje shromažďované automaticky, přičemž rozsah zpracovávaných osobních údajů se liší v závislosti na tom, zdali využíváte naše placené či neplacené služby.

Přehled zpracovávaných osobních údajů: 

 1. Osobní údaje zpracovávané bez registrace uživatele (tj. při každé návštěvě našich webových stránek ukládáme osobní údaje ve výchozím nastavení): 

  1. IP adresa počítače;

  2. Webové stránky, z nichž k nám přicházíte (odkazující server);

  3. Záložky navštívené na našich webových stránkách;

  4. Datum a čas Vaší návštěvy;

  5. Typ prohlížeče a jeho nastavení;

  6. Operační systém. 

Tyto údaje využíváme toliko ke statistickým účelům. 

 1. Osobní údaje zpracovávané u bezplatně registrovaného uživatele (Seznamka zdarma): 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na každém uživateli, který se může svobodně rozhodnout, jaké osobní údaje nám o sobě sdělí.


 

Osobními údaji nezbytnými k registraci uživatele jsou:

 1. Základní údaje: křestní jméno, e-mailová adresa, heslo k profilu, pohlaví, hledané pohlaví, datum narození, znamení, region, okres;

 2. Hledaný profil: stát, kraj, okres; 

 3. Transakční údaje: zprávy, datum první registrace, aktivita na našich webových stránkách, datum a čas přístupu, typ a verze prohlížeče, IP adresa počítače. 

Za účelem zvýšení šance na seznámení (tj. vyhledání vhodných partnerů) nám uživatel může dále dobrovolně poskytnout následující osobní údaje:

 1. Osobní charakteristika: charakterové vlastnosti, výška, váha, postava, barva očí a vlasů, tvar obličeje, vzdělání, zaměstnání, bydlení, rodinný stav, zájmy, povaha, pohled na svět, otevřenost, alkoholové návyky a kouření, údaj o dětech, oblíbené činnosti;

 2. Fotografie;

 3. Text inzerátu.


 

 1. Osobní údaje zpracovávané v rámci Prémiové seznamky (tj. placené seznamky): 

V rámci Prémiové seznamky zpracováváme navíc níže uvedené osobní údaje: 

 1. Jméno a příjmení;

 2. Telefonní číslo;

 3. Platební údaje. 

Údaje o platební kartě přeposíláme přes zabezpečené spojení svým smluvním poskytovatelům platebních služeb, přičemž je zaznamenáváme jen v anonymizované formě.

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let, takovým dětem neposkytujeme ani naše služby. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 16 let. Pokud zjistíme, že jsme získali údaje od uživatelů mladších 16 let, učiníme okamžité kroky k likvidaci takových údajů.

2. Jak využíváme tyto osobní údaje (účel zpracování)? 

Veškeré údaje, které nám poskytnete, využíváme pouze k následujícím účelům:

 • poskytování Vámi požadovaných služeb a Vámi požadovaného zákaznického servisu;

 • provádění a správě obchodního vztahu mezi námi a Vámi (např. inkasování plateb);

 • kontrole komunikace mezi uživateli navzájem nebo mezi uživateli a zaměstnanci zákaznického servisu;

 • plnění veškerých požadavků stanovených právními předpisy (např. povinnost vést účetní záznamy);

 • udržování a ochraně bezpečnosti našich služeb a našich webových stránek;

 • řešení sporů, vymáhání stávajících smluv a pro uplatňování právních nároků, případně obhajobu proti nim. 

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje zpracovává jako správce Podnikatelka. Vaše osobní údaje dále můžou být za výše specifikovanými účely předány našim subdodavatelům, aby pro nás provedli zpracování.

Vaše osobní údaje neposkytujeme ani neprodáváme třetím subjektům s výjimkou výše uvedených subjektů, externích zaměstnanců a jiných poskytovatelů služeb, které zaměstnáváme k plnění úkolů v našem zastoupení (např. se může jednat o externí účetní společnost, která pro nás vede účetnictví nebo poskytovatele IT služeb).Vaše osobní údaje můžeme v nezbytném rozsahu dále zpřístupnit též oprávněným třetím subjektům dle příslušných právních předpisů (např. údaje uvedené na účetních dokladech při finanční kontrole).

Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů si vyhrazujeme právo na uchování, přístup a zveřejnění veškerých informací, které jsou nezbytné pro dodržení právních předpisů nebo za účelem obrany našich oprávněných zájmů v rámci případného soudního řízení nebo za účelem našeho ochrany majetku nebo bezpečnosti nebo našich zaměstnanců či uživatelů.

4. Jaká je doba zpracování Vašich osobních údajů? 

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu, na níž byl udělen Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních nebo jiných povinností dle platných právních předpisů, jimiž jsou například zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o účetnictví nebo zákon o archivnictví. Poukončení (resp. splnění) smlouvy můžeme Vaše osobní údaje uchovávat též za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, a to po dobu běhu promlčecích lhůt, příp. též po dobu běhu procesních lhůt určených k uplatnění našich nebo Vašich práv v případném soudním či jiném řízení.

5. Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?

Využíváme vhodná technická, organizační a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů. Těmito opatřeními jsou Vaše osobní údaje chráněny před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením.

6. Jaká jsou Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů? 

Vaše práva k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů jsou následující: 

 1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům;

 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů;

 3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů;

 4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů;

 5. Právo na přenositelnost osobních údajů;

 6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zákonnost zpracování založena na souhlasu se zpracováním osobních údajů;

 7. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;

 8. Právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů. 


 

Níže je blíže vysvětlen obsah Vašich jednotlivých práv, tak aby bylo možno učinit si o jejich obsahu bližší obraz. Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na emailové adrese info@nahodaneexistuje.cz, případně podpora@nahodaneexistuje.cz. Stížnost ve smyslu písmene h) je možno podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, webová stránka: www.uoou.cz.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 1. Právo na přístup k osobním údajům 

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o potvrzení, zdali jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pakliže jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu budou zpracovávány, z jakého zdroje byly osobní údaje získány, zdali dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování a konečně existuje-li právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. 

 1. Právo na opravu Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost kdykoliv nás požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů pro případ, že jsou nepřesné či neúplné.

 1. Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je naše povinnost vymazat Vaše osobní údaje pokud:

a) Již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) Z Vaší strany dojde ke vznesení námitek proti zpracování, přičemž neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování;

c) Zpracování je protiprávní;

d) Existuje naše zákonná povinnost vymazat Vaše osobní údaje.

 1. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

Náplní tohoto práva je, že v případě určitých sporných otázek ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsme povinni omezit zpracování Vašich osobních údajů, pokud nás o to požádáte. Toto omezení znamená, že Vámi vybrané osobní údaje označíme a zajistíme, aby nebyly nadále zpracovány jinak než jejich uložením. To neplatí, nastane-li některá z výjimek předpokládaná právními předpisy. 

Spornými otázkami ve smyslu výše uvedeného je skutečnost, že:

a) Popíráte přesnost osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno po dobu potřebnou k ověření přesnosti zpracování osobních údajů; 

b) Zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

c) Podnikatelka již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (právo na omezení zpracování tak chrání Vaše zájmy, neboť Podnikatelce zakazuje jejich vymazání); nebo

d) Jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů, přičemž zpracování osobních údajů bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Podnikatelky převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování Vašich osobních údajů, omezení zpracování bude Podnikatelkou neprodleně zrušeno.

 1. Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů

Toto právo znamená, že jestliže jste nám poskytl/a osobní údaje, které se Vás týkají, máte právo po nás požadovat, abychom tyto údaje přímo předali jinému správci osobních údajů, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu za předpokladu, že:

 1. zpracování osobních údajů provádíme automatizovaně; 

a zároveň

 1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na uzavření či plnění smlouvy. 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

U některých kategorií osobních údajů je nezbytné, aby byl z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Byl-li z Vaší strany udělen souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, jejichž zpracování není nezbytné pro účely plnění smlouvy, plnění naší právní povinnosti, ochranu našich důležitých zájmů nebo jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Pakliže budete chtít odvolat svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů, k němuž jste dali již dříve svůj výslovný souhlas, postačí zaslat e-mailovou zprávu, ve které odvoláváte svůj souhlas se zpracováním vybraných kategorií osobních údajů na adresu info@nahodaneexistuje.cz, nebo podpora@nahodaneexistuje.czs uvedením osobních údajů, u nichž si nepřejete, abychom je nadále zpracovávali. Pro urychlení vyřízení Vaší žádosti Vám doporučujeme do předmětu e-mailové zprávy uvést „odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů“.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá též vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního titulu.


 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem tohoto práva je možnost vznesení námitky z Vaší strany proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme i nadále po ukončení poskytování služeb na základě právního titulu oprávněného zájmu. Našim oprávněným zájmem může být například uchování osobních údajů za účelem naší efektivní obrany v případném sporu s uživatelem. Pro tyto účely jsme oprávněni uchovávat zpracovávané osobní údaje i po přiměřenou dobu poukončení doby trvání smlouvy, resp. poskytování služeb, neboť osobní údaje subjektu údajů nám mohou umožnit hájení našich práv a oprávněných zájmů v případném sporu.

Nejsme však oprávněni nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy, nebo pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků.

Jestliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu nebo ke zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kdykoliv kontaktovat prostřednictvím emailuzaslaného na adresu info@nahodaneexistuje.cz, nebo podpora@nahodaneexistuje.cz.V budoucnu můžeme provést jakékoli změny v naší ochraně osobních údajů, přičemž tyto změny budou zveřejněny na naší webové stránce www.nahodaneexistuje.cz. Bude-li to vhodné, budeme Vás o takové změně informovat. Navštivte proto naši webovou stránkuwww.nahodaneexistuje.cz, abyste se seznámili s jakýmikoliv aktualizacemi nebo změnami našich zásad ochrany osobních údajů.


 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018

Ing. Tea Heřmánková, Ph.D.